KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Değerli İlgili,

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ; 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve ilgili yürürlük maddesi uyarınca anılan kanunun 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

KVKK uyarınca veri işleyen ve/veya veri sorumlusu sıfatıyla Ankara Sanat Tiyatrosu  Gösteri ve Organizasyon A.Ş. olarak ; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep edilen ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek ve muhafaza edilebilecek olup kişisel verilerinizin güvenliği için maksimum özen gösterilmektedir.  

Kişisel verileriniz, kayıt ve başvuru formlarımız, internet sitelerimiz ve e – postalarınız, mobil uygulamalarımız, toplanan formlar, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, tanıtım uygulamalarımız, sağlık raporları, telefon ve diğer iletişim sistemleri, uzaktan iletişim platformları, eğitim yazılımı platformları, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, ses ve görüntü kayıtları, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb. kanallarla, kayıt birimleri ile diğer çalışanlarımız, idari ve akademik birimlerimiz, sekretarya, resepsiyon, güvenlik birimleri, yurtiçi ve yurtdışı kurs ortaklarımız ve diğer firmalar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Ankara Sanat Tiyatrosu Gösteri ve Organizasyon A.Ş. olarak kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amaçları ile hukuki sebepleri ise; kurs – öğrenci ilişkilerinin yürütülebilmesi, iletişim bilgilerinin güncellenebilmesi, öğrenci ve veli kayıtlarının takibi, eğitim ve kurs olanaklarının bildirilebilmesi ve değerlendirilebilmesi, yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, tüm hizmetlerin verilebilmesi, kayıt ve sonraki işlemlerin yürütülebilmesi, faturalandırma işlemleri de dahil mali yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, ilgili birimlerin tarafınızla iletişime geçebilmelerinin, duyuru yapılabilmesinin ve genel olarak memnuniyetinizin sağlanabilmesi, gösteri ve organizasyon işlerinin yürütülebilmesi, sizlerin beğeni, alışkanlık ve taleplerinize göre ihtiyaçlarınızın belirlenebilmesi, kurumumuz ve sizlerin hukuki güvenliğinin sağlanabilmesi, stratejilerimizin belirlenebilmesi, hizmetlerimizin mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapılabilmesi, hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi, ihtiyaçlarınızın analiz edilebilmesi, elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesidir.

KVKK’ nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca bizimle her zaman iletişime geçme, işlenen kişisel verilerinize erişme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkınızı kullandığınıza ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda ilgili taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, “Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:3 İç Kapı No: 86 Çankaya / ANKARA ” adresine yazılı olarak veya “ https://www.ast.com.tr/ ” linkinden erişebileceğiniz Kişisel Veri Başvuru Formunu doldurarak formda belirtilen yöntemler ile iletebilirsiniz.

* İşbu Aydınlatma Metnine “ https://www.ast.com.tr/ ” linkinden erişebilirsiniz.